انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است. برای دستیابی به این هدف شرح وظایفی به این بخش اختصاص داده شده است که در سه زیر گروه دزیمتری و تضمین کیفیت شتاب دهنده ها، طراحی درمان و حفاظت پرتویی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

وظایف تیم دزیمتری و تیم تضمین کیفیت شتاب دهنده ها:

مشخصات عملکردی، تست های پذیرش و راه اندازی تجهیزات جدید

کالیبراسیون دستگاههای تولید اشعه و منابع رادیواکتیو

توسعه و نگهداری برنامه تضمین کیفیت برای تمام روشهای درمانی و تجهیزات برای اطمینان از اینکه بیماران دز تجویز شده و توزیع دز دقیق و قابل قبول را دریافت کرده اند.

نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون چشمه ها و اندازه گیری دز اشعه و همکاری با مهندسین در نگهداری تجهیزات بخش پرتو درمانی

وظایف تیم طراحی درمان:

مشورت با متخصصین رادیوتراپی انکولوژی در مورد جنبه های فیزیکی و رادیوبیولوژیکی پرتودرمانی و تهیه طرح درمان بیماران

محاسبه توزیع دز و تنظیمات دستگاه برای درمان بیماران

تایید طرح نهایی توسط نرم افزار چک مستقل مانیتور پرینت ( Radcalc که در حال راه اندازی می باشد)

وظایف تیم حفاظت در برابر اشعه :

توسعه و اجرای برنامه های حفاظت در برابر پرتو

مدیریت و نظارت بر برنامه های حفاظت در برابر اشعه پرتو کاران

نظارت بر آماده سازی ، استفاده و نگهداری چشمه های براکی تراپی

محاسبات حفاظ گذاری مورد نیاز برای اتاق های درمان بازسازی شده و در حال احداث ، اتاق های نگهداری چشمه های رادیواکتیو و اتاق های براکی تراپی