انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

منشور حقوق بیمار

English
العربیه
فارسی

We deliver the optimum health and treatment
service as we believe receiving favorable
health services is one of the patient 's right

الحصول علی الخدمات الصحیحه المناسبه حق المریض

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است

We provide our patients with the complete
and necessary information according to their needs

یجب ان تکون المعلومات التی یحصل علیها المریض کافیه و مناسبه

اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد

We respect patient's freedom of choice of desirable health service

یجب احترام الاختیارات و القرارت المتخذه من قبل المریض للحصول علی الخدمات الصحیه

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود

Respecting patient's privacy and confidentially in delivering health service in our goal

یجب ان تکون تقدیم الخدمات الصحیه للمریض مبنیه علی احترام الحقوق شخصیه و حفظ اسرار المریض

ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد

Access to an efficient complaint system is important to us as one of the basic patient's right

من حقوق المریض، الوصول علی منظمه فعاله لتتبع الشکیات

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است