انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

آزمایشگاه

بخش آزمايشگاه مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با تجهیزات مدرن در دو حوزه کلینیکال و پاتولوژی (آسیب شناسی) فعال می باشد.

آزمایش های کلینیکال:

بیوشیمی

هماتولوژی

انگل شناسی

میکروب شناسی

تومورمارکرها

هورمون ها

آزمایش های پاتولوژی:

سیتولوژی

پاپ اسمیر

ساعت کاری این بخش روزهای کاری هفته از ساعت 7:30 الی 19:30 می باشد