انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )

عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

تلفن مرکز: 05135008000

نام بخش / واحد
داخلی

دفتر ریاست

510

دفتر مشارکتهای مردمی

512

دفتر مددکاری

511

واحد کلینیک

100

پذیرش مرکزی

528

فیزیک پزشکی

420

شیمی درمانی

535

آزمایشگاه

540

سی تی اسکن

405

سونوگرافی

405

رادیولوژی

408

سنجش ترکم استخوان

408

ماموگرافی

408

فلوروسکوپی

405

ام آر آی

777

داروخانه

560

تجهیزات پزشکی

130

تاسیسات و نگهداری

124

انبار

455

حسابداری

516-517

رسیدگی به شکایات

521

روابط عمومی

520