انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000
------------------

سنجش تراکم استخوان

قبل
بعدی

سنجش تراكم استخوان تعیین مقدار مواد معدنی در حجم معینی از استخوان است. اندازه گیری توده استخوانی برای تشخیص استئوپنی (کاهش تراکم استخوان) و استئوپروز(پوكی استخوان ) و همچنين چگونگی عملكرد درمان ها و برای پيش بينی احتمال شكستگی استخوان ها استفاده می شود.

در مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) سنجش تراكم استخوان برای همه مراجعین با تشخیص پزشک معالج انجام می گیرد.