انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )

عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراكم استخوان تعیین مقدار مواد معدنی در حجم معینی از استخوان است. اندازه گیری توده استخوانی برای تشخیص استئوپنی (کاهش تراکم استخوان) و استئوپروز(پوكی استخوان ) و همچنين چگونگی عملكرد درمان ها و برای پيش بينی احتمال شكستگی استخوان ها استفاده می شود.

در مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) سنجش تراكم استخوان برای همه مراجعین با تشخیص پزشک معالج انجام می گیرد.