انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

برنامه کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع)

تقویم کاری شنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

دکتر رضا پرتویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر فاطمه ورشویی تبریزی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر امیر امیرآبادی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

11:00 الی 12:00

صبح

دكتر مجید محسنی

فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی

09:30 الي 10:00

صبح

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

خانم زینب جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

دکتر مرضیه ابراهیمیان

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

دکتر سیاوش زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:30 الی 21

عصر

 

دکتر مرجانه میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی 19:00

عصر

 

دکتر فاطمه همایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:00 الی 18:30

عصر

 

خانم مریم فاضلی

مامایی

07:00 الی 09:00

صبح

 

دکتر کوروش شاهرخی

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

تقویم کاری یکشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

دکتر فاطمه ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

دکتر مرجانه میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر آرمین سعیدی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر نرگس بیات مختاری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00

صبح

خانم مریم فاضلی

مامایی

07:00 الی 10:00

صبح

دکتر کوروش شاهرخی

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

دکتر رهام سالک

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:00 الی20:00

عصر

 

دکتر فاطمه نصرتی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:30 الی18:30

عصر

 

خانم زینب جمالی نژاد

مامایی

16:30 الی 19:30

عصر

 

دکتر غلامرضا آزموده

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

دکتر مجتبی تسبندی 

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

16:00 الی 19:00

عصر

 

تقویم کاری دوشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

دکتر فاطمه ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر میترا فضل ارثی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 11:00

صبح

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر پیام ایزدپناهی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:30 الی 12:00

صبح

دکتر رضا پرتویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر منصوره دهقانی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

09:30 الی 12:00

صبح

خانم مریم فاضلی

مامایی

07:30 الی 09:00

صبح

خانم زینب جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

دکتر مرضیه ابراهیمیان

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

دکتر سیاوش زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:30 الی 21

عصر

 

دکتر مرجانه میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی 19:00

عصر

 

دکتر علی تقی زاده کرمانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00

عصر

 

دکتر کاظم انوری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

18:00 الی 20:00

عصر

 

دکتر یاشا مخدومی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 15:00

عصر

 

دکتر کوروش شاهرخی

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

تقویم کاری سه شنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

دکتر آرمین سعیدی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر نرگس بیات مختاری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 11:00

صبح

دکتر محبوبه صادقی ایوری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:30

صبح

دكتر مجید محسنی

فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی

09:30 الي 10:00

صبح

دکتر کوروش شاهرخی

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

خانم مریم فاضلی

مامایی

07:30 الی 09:00

صبح

خانم زینب جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

دکتر فاطمه ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:00 الی 18:30

عصر

 

دکتر سیاوش زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:30 الی 21

عصر

 

دکتر رهام سالک

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:00 الی 20:00

عصر

 

دکتر فاطمه نصرتی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:30 الی18:30

عصر

 

دکتر یاشا مخدومی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 15:00

عصر

 

خانم مریم فاضلي

مامایی

14:00 الی 17:30

عصر

 

دکتر غلامرضا آزموده

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

تقویم کاری چهارشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

دکتر فاطمه ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر امیر امیرآبادی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

11:00 الی 12:00

صبح

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

دکتر مرجانه میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر رضا پرتویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

خانم مریم فاضلی

مامایی

07:30 الی 09:00

صبح

خانم زینب جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

دکتر مرضیه ابراهیمیان

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

دکتر پیام ایزدپناهی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

10:30 الی 12:00

صبح

 

دکتر یاشا مخدومی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 15:00

عصر

 

دکتر مهری شاه آبادی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی 17:00

عصر

 

دکتر کوروش شاهرخی

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

خانم زینب جمالي نژاد

مامایی

16:30 الی 19:30

عصر

 

دکتر الهه عاقل

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

 

17:00 الی 18:00

 

عصر

 

دكتر سیدامیر آل داود

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

18:00 الی 20:00

عصر

 

دكتر منصوره دهقانی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

14:30 الی 18:00

عصر

 

تقویم کاری پنجشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

دکتر آرمین سعیدی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

دکتر مرجانه میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

دکتر شهره سعید

فوق تخصص جراحی آنکولوژی زنان

09:30 الی 11:00

صبح

دکتر کوروش شاهرخی

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

خانم مریم فاضلی

مامایی

07:30 الی 10:00

صبح

دکتر کاظم انوری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

18:00 الی 20:00

عصر

 

دکتر فاطمه نصرتی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی18:00

عصر