انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )

عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

برنامه کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع)

تقویم کاری شنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

آقای دکتر پرتویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر امیرآبادی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

11:00 الی 12:00

صبح

آقاي دكتر محسنی

فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی

09:30 الي 10:00

صبح

خانم دکتر دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

خانم جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

خانم دکتر ابراهیمیان

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

آقای دکتر زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:30 الی 21

عصر

 

خانم دکتر میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی 19:00

عصر

 

خانم دکتر همایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:00 الی 18:30

عصر

 

خانم فاضلی

مامایی

07:00 الی 09:00

صبح

 

آقای دکتر شاهرخی

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

تقویم کاری یکشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

خانم دکتر ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

خانم دکتر میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر سعیدی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر بیات مختاری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00

صبح

خانم فاضلی

مامایی

07:00 الی 10:00

صبح

آقای دکتر شاهرخی

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

آقای دکتر سالک

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:00 الی20:00

عصر

 

خانم دکتر نصرتی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:30 الی18:30

عصر

 

خانم جمالی نژاد

مامایی

16:30 الی 19:30

عصر

 

آقای دکتر آزموده

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

تقویم کاری دوشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

خانم دکتر ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر فضل ارثی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 11:00

صبح

خانم دکتر دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر ایزدپناهی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 13:00

صبح

آقای دکتر پرتویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

خانم فاضلی

مامایی

07:30 الی 09:00

صبح

خانم جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

خانم دکتر ابراهیمیان

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

آقای دکتر زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:30 الی 21

عصر

 

خانم دکتر میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی 19:00

عصر

 

آقای دکتر تقی زاده

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00

عصر

 

آقای دکتر انوری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

18:00 الی 20:00

عصر

 

آقای دکتر مخدومی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 15:00

عصر

 

آقای دکتر شاهرخی

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

تقویم کاری سه شنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

خانم دکتر دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر سعیدی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر بیات مختاری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 11:00

صبح

خانم دکتر صادقی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:30 الی 11:30

صبح

آقاي دكتر محسنی

فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی

09:30 الي 10:00

صبح

آقای دکتر شاهرخی

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

خانم فاضلی

مامایی

07:30 الی 09:00

صبح

خانم جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

خانم دکتر ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:00 الی 18:30

عصر

 

آقای دکتر زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:30 الی 21

عصر

 

آقای دکتر سالک

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

19:00 الی 20:00

عصر

 

خانم دکتر نصرتی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

17:30 الی18:30

عصر

 

آقای دکتر مخدومی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 15:00

عصر

 

خانم فاضلي

مامایی

14:00 الی 17:30

عصر

 

آقای دکتر آزموده

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

تقویم کاری چهارشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

خانم دکتر ورشویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر امیرآبادی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

11:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر دیانی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر پرتویی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

خانم فاضلی

مامایی

07:30 الی 09:00

صبح

خانم جمالی نژاد

مامایی

09:00 الی 13:00

صبح

خانم دکتر ابراهیمیان

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

آقای دکتر ایزدپناهی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

14:00 الی 18:00

عصر

 

آقای دکتر مخدومی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

12:00 الی 15:00

عصر

 

خانم دکتر شاه آبادی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی 17:00

عصر

 

آقای دکتر شاهرخی

پزشک عمومی

14:00 الی 20:00

عصر

 

خانم جمالي نژاد

مامایی

16:30 الی 19:30

عصر

 

آقای دكتر آل داود

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

18:00 الی 20:00

عصر

 

تقویم کاری پنجشنبه

نام پزشک
تخصــص
ساعت حضور
نوبت کاری

آقای دکتر سعیدی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

آقای دکتر نوفرستی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

10:00 الی 11:00

صبح

خانم دکتر میرصدرایی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

09:00 الی 12:00

صبح

خانم دکتر سعید

فوق تخصص جراحی آنکولوژی زنان

09:30 الی 11:00

صبح

آقای دکتر شاهرخی

پزشک عمومی

08:00 الی 14:00

صبح

خانم فاضلی

مامایی

07:30 الی 10:00

صبح

آقای دکتر انوری

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

18:00 الی 20:00

عصر

 

خانم دکتر نصرتی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

16:00 الی18:00

عصر