انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000
------------------

اهداف و چشم اندازها

به منظور بهینه سازی وضعیت موجود در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با انجام پژوهش های مربوطه، اهداف زیر دنبال می شود.

  • تدوین پروتکل درمانی و نظارت بر اجرای آن
  • برگزاری کارگاه های تحقیقاتی و همایش علمی
  • تشکیل و پیگیری گروه های درمانی حمایتی بیماران
  • شناخت نیازها و اولویت های پژوهشی مرکز و ارایه طرح ها براساس آن
  • انجام کارهای پژوهشی در جهت رفع اشکالات درمانی در بخش رادیوتراپی
  • آموزش به بیماران در زمینه ماهیت بیماری، مراحل درمان و نحوه تطابق با عوارض درمان
  • ارائه برنامه در زمینه پیشگیری سرطان در قالب بیماریابی و نظارت بر پروژه های غربالگری
  • تشکیل بانک اطلاعاتی جامع براساس پرونده بیماران، انجام طرح های پژوهشی جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران و میزان عود و بقا كلي آن ها.
  • همکاری با مراکز تحقیقاتی و اجرای طرح های مشترک با مراکز دانشگاهی و غیره دانشگاهی و در اولویت قراردادن طرح های تحقیقاتی مرتبط با نیاز مرکز و جذب سرمایه ها
  • انجام پژوهش های مرتبط با آسیب های روانشناختی و اجتماعی ناشی از سرطان ها و ارایه خدمات بالینی و مشاوره درمانی در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران و افراد خانواده طی دوره درمان و پس از آن