انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

بیمه های اصلی

بیمه های تکمیلی

بیمه آتیه سازان حافظ طرف قرارداد مرکز درمانی رادیوتراپی و انکولوژی رضا