انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )

عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

راهنمای مراجعین خارجی

واحد گردشگری سلامت این مرکز، از ابتدای ورود، مراجعین را همراهی نموده و تمامی فرآیندای درمانی بیماران گردشگر سلامت، با نظارت این واحد صورت می پذیرد.

همچنین سایر نیازهای بیماران شامل پیگیری های مورد نیاز پس از درمان، ارتباط با پزشکان مربوطه، صدور نامه جهت اقامت برای درمان و …. تماما توسط این واحد صورت می گیرد تا بیماران و مراجعین دغدغه ای به جز سلامتی نداشته باشند.