انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

رادیولوژی

خدمات رادیولوژی در بخش تصویربرداری مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال انجام می شود.

کلیه خدمات رادیولوژی از قبیل:

رادیولوژی از کلیه قسمت های مختلف بدن

عکس رنگی کلیه (IVP)

عکس رنگی مری ـــ معده ــ اثنی عشر(UGI)

عکس رنگی مری (B.S)

عکس رنگی روده بزرگ (باریم انما)