انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

لیست تعرفه خدمات

ردیفنوع خدمتمبلغ (ریال)
1رادیوتراپی (پرتودرمانی)رادیوتراپی پستان1.400.000.000
رادیوتراپی سرویکس1.100.000.000
رادیوتراپی پروستات1.600.000.000
رادیوتراپی مغز1.500.000.000
رادیوتراپی حنجره1.790.000.000
2شیمی درمانیبیشتر از 3 ساعت5.443.200
کمتر از 3 ساعت3.630.000
3براکی تراپی هر جلسهدهانه رحم160.000.000
مری160.000.000
4ویزیت پزشکعمومی 
متخصص 
فوق تخصص