بخش ها» برنامه آندوسکوپی
ساعت کاری بخش آندوسکوپی
ساعت متخصص بیهوشی ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
10:30 الی 14:00 آقای دکتر طبسی 10:30 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی شنبه
10:30 الی 14:00 خانم دکتر طیرانیان 10:30 الی 14:00 آقای دکتر حیاتبخش یکشنبه
09:00 الی 14:00 خانم دکتر طیرانیان 09:00 الی 12:00 آقای دکتر سلطانی دوشنبه
08:00 الی 09:30 خانم دکتر مختاری امیر مجدی
08:30 الی 14:00 آقای دکتر تولیت 08:30 الی 12:00 آقای دکتر حیاتبخش سه شنبه
11:00 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی
08:30 الی 14:00 آقای دکتر رادفر 08:30 الی 10:00 آقای دکتر افضل آقایی چهارشنبه
09:00 الی 14:00 آقای دکتر زردادی
08:00 الی 14:00 آقای دکتر رادفر 08:00 الی 10:30 آقای دکتر حیاتبخش پنج شنبه
11:00 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید