بخش ها» برنامه مامایی
ساعت کاری بخش ها
عصر صبح صبح ــــــ
17:30 الی 19:30 09:00 الی 12:00 08:00 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی خانم جمالی نژاد خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد ____ خانم فاضلی یکشنبه
خانم جمالی نژاد خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم فاضلی خانم جمالی نژاد خانم فاضلی سه شنبه
خانم جمالی نژاد ____ خانم فاضلی چهارشنبه
___ خانم جمالی نژاد خانم فاضلی پنج شنبه
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید