آموزش پرسنل:

   
  آموزش عامل كليدي در توسعه محسوب مي شود كه چنانچه به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود، مي تواند باعث افزايش كارايي و اثربخشي سازمان شود.
   
   
  • اهداف کلی این آموزش شامل:
   • توسعه آگاهي هاي عمومي پرسنل
   • فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي بحث و تبادل نظر گروهي
   • ايجاد زمينه ارايه خدمات صحيح، سريع و مطلوب به ارباب رجوع
   • رشد فضايل اخلاقي، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني كاركنان
   • بالا بردن سطح دانش و آگاهي عمومي و مهارت هاي پرسنل شاغل در مركز
   • توان مندسازي مديران، كارشناسان و كاركنان در زمينه هاي بهبود وظايف محوله
   • به روز كردن و يكنواخت نمودن آگاهي ها و قابليت هاي متناسب با الزامات شغلي
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید