عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
بخش ها» آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

  آزمایشگاه ژنتیک:
  • بازسازی و مشابه سازی کیت اپی پروکلون (تشخیص سرطان روده بزرگ از نمونه خون)
  • استخراج ماده وراثتی آزاد در مقیاس بسیار ناچیز از نمونه خون
  • توالی یابی نمونه های متیله بیماران به روش توالی یابی نسل جدید (NGS)
  • طراحی ابزار نرم افزاری برای آنالیز دادگان توالی یابی نسل جدید متیله شده
  • معرفی نواحی اختصاصی ژن کاندید جهت ساخت کیت بومی تشخیص سرطان روده بزرگ از نمونه خون


  •  
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید