عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

دپارتمان آموزش و پژوهش

 

جهت تحقق اهداف مرکز و کمک به برنامه ریزی، سازمان دهی و هماهنگی فعالیت های جاری و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل، کمیته ها و شوراهای پزشکی به شرح ذیل تشکیل می گردد:

  • کمیته آموزش
  • کمیته پژوهش
  • کمیته تخصصی پزشکی
  • کمیته روابط عمومی
 

این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستانی و مکمل آن خواهند بود.

 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید