عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

مسئول آموزش

حجت خليلي (PhD سلولي و مولكولي)

كليه وظايف مسئول واحد آموزش زير نظر مدير دپارتمان آموزش و پژوهش انجام مي گيرد و مسئول آموزش موظف به ارائه گزارشات منظم در مورد كليه امور محوله به مدير دپارتمان مي باشد.

 

  • وظایف:

تهيه امكانات و تجهيزات، هماهنگي با اساتيد و موسسات مجاز آموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

تهيه شناسنامه آموزشي (ترجيحا الكترونيكي) براي كليه كاركنان آموزش در مركز، ثبت و نگهداري كليه اطلاعات پرسنل در خصوص آموزش

برنامه ريزي اجراي دوره هاي آموزشي مشخص شده

ارئه گزارش در مورد كيفيت و نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي و همچنين راندمان آموزشي به مدير دپارتمان

نظارت بر واحدهاي زير مجموعه و ارائه گزارش به مدير دپارتمان

ارائه پيشنهادات و طرح هاي ويژه و كاربردي جهت بهبود فرايند آموزشي

همكاري با ساير واحدهاي مركز جهت ارتقاي امكانات در دسترس

 
آموزش بیماران
آموزش پرسنل
آموزش ترویجی
غربالگری و پیشگیری
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید