عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
معرفی»انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد» برنامه عملیاتی و جاری انجمن

 

برنامه های عملیاتی و جاری انجمن
برنامه های عملیاتی و جاری انجمن، ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه پروژه هاي زیر می باشد.
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید