عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
تعرفه اتباع خارجی» خدمات تشخیصی

خدمات درمانی

جدول تعرفه ارایه خدمات تشخیصی مرکز - اتباع خارجی

(مبالغ اعلام شده تقریبی می باشد و درپایان براساس تعداد جلسات محاسبه می شود)

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید