انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )

عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

پزشکان

پزشکان رادیوتراپی انکولوژی

پزشکان جراح عمومی

پزشکان بیهوشی

پزشکان اورولوژی

پزشکان زنان

پزشکان بیهوشی