انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

دپارتمان IPD مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع)

مسئول واحد IPD

زهرا احمدی 

پزشکان واحد IPD

دکتر مرضیه ابراهیمیان

دکتر غلامرضا آزموده

دکتر کوروش شاهرخی دماوندی

پرستاران واحد IPD

بهاره سفری

اکرم صمدپور

مهستی سالمیان

مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) میزبان بیمارانی از کشورهای :

مسئول واحد IPD

  • زهرا احمدی

پزشکان واحد IPD

  • دکتر مرضیه ابراهیمان 
  • دکتر غلامرضا آزموده
  • دکتر کوروش شاهرخی دماوندی

پرستاران واحد IPD

  • بهاره سفری
  • اکرم صمدپور
  • مهستی سالمیان