راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: از ساعت 7:00 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 20:30
شیفت صبح: از ساعت 7:30 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 13:30 الی 19:30
آزمایشات ناشتایی: از ساعت 7:30 الی 11:30
آزمایشات غیر ناشتایی: از ساعت 07:30 الی 19:00
از ساعت 7:30 الی 19:30
ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
10:00 الی 14:00 دكتر مهدي زردادي 10:30 الی 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني شنبه
___ ___ 10:00 الی 14:00 دكتر عبدالرسول حياتبخش یکشنبه
___ ___ 09:30الی 13:30 دكتر قدرت اله سلطاني دوشنبه
11:00 الي 14:00 دكتر الهام مختاري اميرمجدي 08:30 الي 13:30 دكتر عبدالرسول حياتبخش سه شنبه
___ ___ 08:30 الی 12:00 دكتر مهدي زردادي چهارشنبه
11:00 الي 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني 11:00 الی 13:30 دكتر عبدالرسول حيات بخش پنج شنبه
  ساعت
ماموگرافی از ساعت 8:00 الی 19:30
رادیولوژی از ساعت 8:00 الی 19:30
سونوگرافی صبح: از ساعت 8:15 الی 10:15 (نوبت دهی به صورت حضوری)
سونوگرافی عصر: از ساعت 16:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت تلفنی نیز صورت می گیرد)
سی تی اسکن از ساعت 8:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت حضوری)
ام آر آي ساعت كاري از 07:30 الي 24:00
عصر صبح صبح ــــــ
17:30 الی 19:30 09:00 الی 12:00 08:00 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی ـــــ خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد ــــــ خانم فاضلی یکشنبه

خانم جمالی نژاد
خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم فاضلي ـــــ خانم فاضلی سه شنبه
خانم فاضلی ـــــــ خانم فاضلی چهارشنبه
---- خانم جمالی نژاد ـــــ پنج شنبه
یکشنبه ایام هفته
10:00 الی 12:00 خانم دکتر جوان
روزهای زوج: از ساعت 16:00 الی 18:00
لطفا برای گرفتن نوبت با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
برای گرفتن وقت قبلی مشاوره از ساعت 8:00 الی 14:30 با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
خانم قهرمان زاده
14:00 الي 18:00
خانم قهرمان زاده
10:00 الي 14:00
شنبه
خانم صادقی مقدم
12:00 الي 18:00
خانم رحمان زاده
09:30 الي 13:00
يكشنبه
خانم قهرمان زاده 14:00 الي 18:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 14:00 دوشنبه
خانم صادقی مقدم 12:00 الي 18:00 خانم رحمن زاده 09:30 الي 13:00 سه شنبه
خانم صادقی مقدم 14:00 الي 18:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 13:30 چهارشنبه
ـــــــ خانم رحمان زاده 09:30 الي 13:00 پنجشنبه
شیفت صبح: از ساعت 7:30 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 13:30 الی 19:30
شیفت صبح: از ساعت 9:00 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 19:30
شیفت صبح: از ساعت 8:30 الی 13:00
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 19:30(روزهای پنجشنبه تا ساعت 16)


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید