راهنمای مراجعین» راهنمای طبقات

طبقه منهای یک

 شتاب دهنده 1

شتاب دهنده 2

شتاب دهنده 3

شتاب دهنده 4

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

اسنادپزشکی

ام آر آی

فیزیک پزشکی

داخلی

016

026

130

041

201

018

037

212

107

043

طبقه همکف

شیمی درمانی

نوبت دهی پزشکان

واحد آموزش به بیماران

داروخانه

تسویه حساب و امور بیمه بیماران

آزمایشگاه

حسابداری

مشارکت های مردمی

داخلی

029

022

033

020

302

121

023

028

طبقه اول

 کلینیک پزشکان

آندوسکوپی و کولونوسکوپی 

دندانپزشکی

مشاور تغذیه

مامایی

فروشگاه تجهیزات پزشکی

داخلی

 100

108

104

113

105

114

طبقه دوم

آسایشگاه

کلینیک مشاوره و روانشناسی

داخلی

208

120

طبقه سوم

روابط عمومی

آزمایشگاه ژنتیک

امور اداری و پرسنلی

دفتر کمیته پژوهش

داخلی

207

223

350

131

                                         

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید