برنامه پزشکان

لطفا برای مشاهده برنامه پزشکان بر روی ایام هفته کلیک کنید.
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
18:30 الی 19:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی شنبه
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 10:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر همایی 09:30 الي 11:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
16:00 الي 18:00 متخصص راديوتراپي و انكولوژي آقاي دكتر تاجي 9:00 الي 10:00 فوق تخصص انكولو‍ژي اورولوژي آقاي دكتر محسني
14:00 الی 19:00 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
16:00 الی 19:30 دندانپزشک خانم دکتر جوان 9:00 الی 10:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
18:00 الی 19:00 مامایی خانم فاضلی 10:30 الی 14:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 10:30 الی 14:00 متخصص بیهوشی آقای دکتر طبسی
15:00الي 18:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 09:00 الي 14:00 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی یکشنبه
15:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقاي دکتر نوفرستی 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سیلانیان طوسی 9:30الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرفی آقای دکتر سنایی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
17:00 الی 19:00 مامایی خانم جمالی نژاد 09:00 الي 12:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
14:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم صادقي 8:30 الی 13:00 متخصص راديوتراپي آنكولو‍ژي خانم دكتر دياني
17:00 الي 18:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي آقاي دكتر سالك 10:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 10:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی خانم دکتر طیرانی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 10:00 الي 11:00 فوق تخصص اعصاب و روان آقاي دكتر فراحتي
ـــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 09:00 الی 14:00 متخصص روان شناسي آقاي دكتر رجايي
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
18:30 الی 19:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی دوشنبه
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 10:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
14:30 الي 15:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تقی زاده 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
15:00 الي 18:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
17:00 الی 19:00 مامایی   خانم جمالی نژاد 7:30 الی 9:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 9:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
14:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم صادقي 12:30 الي 13:30 فوق تخصص گوارش، كبد و آندوسكوپي خانم دكتر مختاري اميرمجدي
ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ 08:30 الي 13:30 مشاور و روان شناس خانم قهرمان زاده
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 9:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی خانم دکتر طیرانی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 09:00 الي 14:00 متخصص روانشناسي آقاي دكتر رجايي
ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ __ __ __
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی سه شنبه
17:00 الي 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 9:30الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تاجی
14:15 الي 16:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر نوفرستی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سیلانیان طوسی 9:00 الی 11:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر بیات مختاری
18:30 الی 19:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 9:30 الی 11:30 دندانپزشک خانم دکتر جوان
17:00 الی 19:00 مامایی خانم فاضلي 8:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
14:00 الی 18:00 مشاور و روانشناس خانم سيدي 8:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی آقای دکتر تولیت
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
- - - 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
17:00 الي 18:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي آقاي دكتر سالك 9:00 الی 14:00 متخصص روان شناسي آقاي دكتر رجايي
- - - 09:00 الي 14:00 مشاور و روان شناس خانم صادقي
____ _____ ____ 09:00 الي 12:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
15:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژِی خانم دکتر بیات مختاری 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی چهارشنبه
14:30 الي 15:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تقی زاده 10:00 الي 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر همایی 11:00 الي 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
18:00 الی 19:00 مامایی خانم جمالي نژاد 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی
14:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم سيدي 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
15:00 الي 18:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري 7:30 الی 9:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ 8:30 الی 12:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر زردادی
ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 8:30 الی 12:00 متخصص بیهوشی آقای دکتر رادفر
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ____ ___ ___
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 09:00 الی 14:00 مشاور و روانشناس خانم مرواريدي
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 09:00 الي 11:00 فوق تخصص جراحي انكولوژي زنان خانم دكتر سعيد
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
_____ ____ ____ 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی پنج شنبه
15:30 الی 17:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر نوفرستی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سیلانیان طوسی 8:30 الی 10:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
16:00 الی 18:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 11:00 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
13:30 الی 1900 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 8:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی آقای دکتر رادفر
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ - - -
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 12:00 الي 13:00 متخصص اورولوژي آقاي دكتر علي اخوان
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 08:00 الي 13:30 پزشك عمومي خانم دكتر مهدويان


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید