برنامه پزشکان

لطفا برای مشاهده برنامه پزشکان بر روی ایام هفته کلیک کنید.
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
19:00 الي 20:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی شنبه
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 10:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر همایی 10:00 الي 11:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
14:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
____ _____ ____ 09:30 الي 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تاجي
____ _____ ____ 9:00 الي 10:00 فوق تخصص انكولو‍ژي اورولوژي آقاي دكتر محسني
14:00 الی 18:00 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
____ ____ ___ 9:00 الی 10:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
18:00 الی 19:00 مامایی خانم فاضلی 11:00 الی 14:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
14:00 الي 20:30 پزشك عمومي آقاي دكتر شاهرخي ___ ___ ___
15:00الي 18:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
_____ _____ _____ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
_____ ____ ____ 10:00 الي 14:00 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده
_____ _____ _____ 11:00 الي 13:30 متخصص بيهوشي آقاي دكتر طبسي
_____ _____ _____ 07:30 الي 14:00 پزشک عمومی خانم دكتر ابراهيميان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
14:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 10:00 الی 12:00 دندانپزشک دکتر زهرا جوان یکشنبه
15:30 الي 19:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقاي دکتر نوفرستی 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
_____ ____ _____ 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرفی آقای دکتر سنایی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
17:00 الی 19:00 مامایی خانم جمالی نژاد 09:00 الي 12:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري
14:00 الي 20:30 پزشك عمومي آقاي دكتر شاهرخي 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
12:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم صادقي 09:30 الی 13:00 متخصص راديوتراپي آنكولو‍ژي خانم دكتر دياني
18:00 الی 20:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي آقاي دكتر سالك 10:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
16:00 الي 18:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي خانم دكتر فاطمه نصرتي 10:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی خانم دکتر طیرانیان
_____ _____ _____ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
_____ _____ _____ 10:00 الی 11:00 فوق تخصص اعصاب و روان آقاي دكتر فراحتي
_____ _____ _____ 09:30 الی 13:00 متخصص روان شناسي خانم رحمن زاده
_____ _____ _____ 07:30 الي 14:00 پزشك عمومي خانم دكتر ابراهيميان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
19:00 الی 20:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی دوشنبه
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 10:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
14:30 الي 15:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تقی زاده 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
____ ____ ____ 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
15:00 الي 18:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
17:00 الی 19:00 مامایی   خانم جمالی نژاد 7:30 الی 9:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
14:00 الي 20:30 پزشك عمومي آقاي دكتر شاهرخي 9:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
14:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم قهرمان زاده 08:00 الی 09:30 فوق تخصص گوارش و کبد خانم دکتر مختاری امیر مجدی
_____ _____ _____ 10:00 الی 14:00 مشاور و روان شناس خانم قهرمان زاده
_____ _____ _____ 9:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی خانم دکتر طیرانیان
_____ _____ _____ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
_____ _____ _____ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
_____ _____ _____ ____ ____ ____
_____ _____ _____ ____ ____ ____
_____ _____ _____ 07:30 الي 14:00 پزشك عمومي خانم دكتر ابراهيميان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
14:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی _____ _____ _____ سه شنبه
17:00 الي 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 9:30الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تاجی
15:30 الي 19:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر نوفرستی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
____ ____ ____ 9:00 الی 11:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر بیات مختاری
19:00 الي 20:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی ____ ____ ____
17:00 الی 19:00 مامایی خانم فاضلي 8:00 الی 11:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
18:00 الی 20:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي آقاي دكتر سالك 11:00 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد   خانم دكتر مختاري امیر مجدی
14:00 الي 20:00 پزشك عمومي آقاي دكتر شاهرخي 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
16:00 الي 18:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي خانم دکتر فاطمه نصرتي 07:30 الی 14:00 پزشك عمومي خانم دكتر ابراهيميان
12:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم صادقی 09:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
_____ _____ _____ 09:30 الي 13:00 مشاور و روان شناس خانم رحمن زاده
_____ _____ _____ 09:00 الي 12:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
15:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژِی خانم دکتر بیات مختاری 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی چهارشنبه
14:30 الي 15:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تقی زاده 10:00 الي 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر همایی 11:00 الي 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
18:00 الی 19:00 مامایی خانم جمالي نژاد 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
15:00 الي 18:00 كارشناس تغذيه آقاي علي مكاري 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی
14:00 الي 20:30 پزشك عمومي آقاي دكتر شاهرخي 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
14:00 الي 18:00 مشاور و روان شناس خانم صادقی 7:30 الی 9:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
_____ ____ ____ 9:00 الی 14:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر زردادی
_____ _____ _____ 8:30 الی 12:00 متخصص بیهوشی آقای دکتر رادفر
_____ _____ _____ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
_____ _____ _____ 07:30 الي 14:00 پزشك عمومي خانم دكتر ابراهيميان
_____ _____ _____ 10:00 الی 13:30 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده
_____ _____ _____ 08:30 الی 10:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر افضل آقایی
_____ _____ _____ 09:00 الي 11:00 فوق تخصص جراحي انكولوژي زنان خانم دكتر سعيد
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
____ _____ _____ 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی پنج شنبه
16:00 الی 18:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
14:00 الي 20:30 پزشك عمومي آقاي دكتر شاهرخي 08:00 الي 11:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
16:00 الي 18:00 متخصص راديوتراپي انكولوژي خانم دکتر فاطمه نصرتي 11:00 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
_____ _____ _____ 8:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی آقای دکتر رادفر
_____ _____ _____ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
_____ _____ _____ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
_____ _____ _____ 09:30 الي 13:00 مشاور و روان شناس خانم رحمن زاده
_____ _____ _____ _____ _____ ____
_____ _____ _____ 07:30 الي 14:00 پزشك عمومي خانم دكتر ابراهيميان


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید