نشانی  

مشهد - بلوار نمایشگاه - بزرگراه میثاق- میدان هفتم آذر(میثاق)- میثاق 19

شماره تماس:       35224472  و (خط پنج رقمي) 35008

شماره نمابر:        35225671 

مدیر داخلی:        35235477

روابط عمومی:    35228900

 

         

                      مشارکت های مردمی:          35214552

                          نوبت دهی مشاوره :        35234520

                          نوبت دهی ام آر آی:        35235479 

                         پست الکترونیکی:         Info@rroc.ir


 
 
 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید