كانال آپارات
بخش ها» آموزش به بیمار

آموزش به بیمار

 
لزوم آموزش به بیمار
آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به دنبال آن، در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وي می افزایند و از بروز در عوارض بالقوه پیشگیري می کند.
فرهنگستان پزشکان خانواده آمریکا، آموزش به بیمار را فرآیند تاثیرگذاري بر رفتار بیمار و ایجاد تغییر در دانش ،نگرش و مهارتها که براي حفظ و ارتقاء سلامتی ضروري است، معرفی می کند.
آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتي و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیم گیري آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد، بنابراین آموزش به بیمار در خدمات بستري وسرپایی ضرورت دارد.
اهداف بخش آموزش بیمار
حفظ و ارتقاء سلامتی و پیشگیري از بیماري
بازگشت به سلامتی
 سازگاري با اختلال در عملکرد

مزایاي آموزش به بیمار
- افزایش رضایتمندي بیماران - اطمینان از تداوم مراقبت ها
- تکمیل برنامه هاي درمانی - کاهش بروز عوارض بیماري
- کاهش پذیرش مجدد بیماران - توانمندسازي جامعه
- کاهش اضطراب بیمار - بهبود کیفیت زندگی بیمار
- کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی - افزایش استقلال بیمار در فعالیت هاي روزمره
- افزایش نتایج درمان با پایبندي بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی - افزایش توانمندي و مشارکت در برنامه هاي درمانی و مراقبتی
واحد آموزش بيماران مركز تخصصي راديوتراپي و انكولو‍ژي رضا(ع)
واحد آموزش بيماران مركز تخصصي راديوتراپي و انكولو‍ژي رضا(ع) جهت رسيدن به اهداف فوق از تيرماه 1392 تشكيل گرديد تا با ارایه آموزش هاي لازم هرچه بيشتر از دغدغه هاي بيماران و خانواده هاي آنان در مسير درمان بكاهد و شرايطي را براي بيماران فراهم آورد تا با آرامش بيشتر دوره درمان را طي كنند.
همه بيماراني كه براي درمان به اين مركز مراجعه مي نمايند قبل از شروع درمان به واحد آموزش ارجاع داده شده تا با توجه به نوع درمان، آموزش هاي لازم قبل ، حين و بعد از درمان را جهت ارتقا كيفيت زندگي و كاهش عوارض ناشي از درمان ها و نيز مديريت عوارض جانبي فرا گيرند.همجنين با توجه به احاطه و آشنايي پرستاران اين واحد به كليه درمان ها و خدمات درماني، تشخيصي و حمايتي موجود در اين مركز، بيماران و همه مراجعين در صورت مراجعه به اين واحد با توجه به نيازشان جهت دريافت خدمات لازم به بخش مختلف ارجاع مي گردند.
كارشناسان پرستاري اين واحد علاوه بر آموزش هاي لازم براي بيماران، آموزش هاي لازم در مورد سرطان ، نحوه پيشگيري از اين بيماري و راه هاي تشخيص زودهنگام آن (غربالگري) در اختيار مراجعين قرار مي دهند. اين آموزش ها با توجه به شرايط مخاطب به صورت فردي و يا ارایه بروشورهاي آموزشي لازم انجام مي شود.
اين واحد همه روزه به جز روزهاي تعطيل، در دو شيفت صبح و عصر در خدمت همه مراجعين  مي باشد.
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید