گالری عکس» پروژه بیمارستان انکولوژی ناظران
پروژه بیمارستان ناظران
سال 1394
 • مراسم کلنگ زنی بیمارستان انکولوژی ناظران
 • پيشرفت پروژه درنيمه اول مردادماه 1394
 • پيشرفت پروژه در نيمه دوم مردادماه 1394
 • پيشرفت پروژه در نيمه اول شهريور ماه 1394
 • پيشرفت پروژه در نيمه دوم شهريور ماه 1394
 • پيشرفت پروژه در نيمه اول مهرماه 1394
 • پيشرفت پروژه در نيمه دوم مهرماه 1394
 • پیشرفت پروژه در نیمه اول آبان ماه 1394
 • پیشرفت پروژه در نیمه دوم آبان ماه 1394
 • پیشرفت پروژه در آذرماه 1394
 • پیشرفت پروژه در دی ماه 1394
 • پیشرفت پروژه در بهمن ماه 1394
 • پیشرفت پروژه در نیمه اول اسفند ماه 1394
 • پیشرفت پروژه در نیمه دوم اسفندماه 1394
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید