راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: از ساعت 7:00 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 20:30
شیفت صبح: از ساعت 7:30 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 13:30 الی 19:30
آزمایشات ناشتایی: از ساعت 7:30 الی 11:30
آزمایشات غیر ناشتایی: از ساعت 07:30 الی 19:00
از ساعت 7:30 الی 19:30
ساعت متخصص بیهوشی ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
10:30 الی 14:00 آقای دکتر طبسی 10:30 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی شنبه
10:30 الی 14:00 خانم دکتر طیرانی 1:30 الی 14:00 آقای دکتر حیاتبخش یکشنبه
09:00 الی 12:00 خانم دکتر طیرانی 09:00 الی 12:00 آقای دکتر سلطانی دوشنبه
08:30 الی 12:00 آقای دکتر تولیت 08:30 الی 12:00 آقای دکتر حیاتبخش سه شنبه
08:30 الی 12:00 آقای دکتر رادفر 08:30 الی 12:00 آقای دکتر زردادی چهارشنبه
08:00 الی 10:30 آقای دکتر رادفر 08:00 الی 10:30 آقای دکتر حیاتبخش پنج شنبه
11:00 الی 14:00 آقای دکتر رادفر 11:00 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی
  ساعت
ماموگرافی از ساعت 8:00 الی 19:30
رادیولوژی از ساعت 8:00 الی 19:30
سونوگرافی صبح: از ساعت 8:15 الی 10:15 (نوبت دهی به صورت حضوری)
سونوگرافی عصر: از ساعت 16:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت تلفنی نیز صورت می گیرد)
سی تی اسکن از ساعت 8:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت حضوری)
ام آر آي ساعت كاري از 07:30 الي 24:00
عصر صبح صبح ــــــ
17:30 الی 19:30 09:00 الی 12:00 08:00 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی ـــــ خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد ــــــ خانم فاضلی یکشنبه

خانم جمالی نژاد
خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم فاضلي ـــــ خانم فاضلی سه شنبه
خانم فاضلی ـــــــ خانم فاضلی چهارشنبه
---- خانم جمالی نژاد ـــــ پنج شنبه
سه شنبه شنبه ایام هفته
09:30 الی 11:30 16:00 الی 19:30 خانم دکتر جوان
روزهای یکشنبه: از ساعت 07:30 الی 12:00
لطفا برای گرفتن نوبت با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
برای گرفتن وقت قبلی مشاوره از ساعت 8:00 الی 14:30 با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
خانم قهرمان زاده
14:00 الي 19:00
خانم قهرمان زاده
09:00 الي 14:00
شنبه
آقاي دكتر فراحتي
10:00 الي 11:00
آقاي دكتر رجايي
09:00 الي 14:00
يكشنبه
خانم صادقي 14:00 الي 18:00 آقاي دكتر رجايي09:00 الي 14:00 دوشنبه
خانم صادقي 14:00 الي 18:00 آقاي دكتر رجايي 09:00 الي 14:00 سه شنبه
خانم مرواريدي 14:00 الي 18:00 خانم مرواريدي 08:00 الي 14:00 چهارشنبه
ـــــــ - -
شیفت صبح: از ساعت 7:30 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 13:30 الی 19:30
شیفت صبح: از ساعت 9:00 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 19:30
شیفت صبح: از ساعت 8:30 الی 13:00
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 19:30(روزهای پنجشنبه تا ساعت 16)


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید