راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: 07:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی 20:30
برای آشنایی با بخش پرتو درمانی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/BqV0fمراجعه کنید
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش شیمی درمانی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/AbpK0مراجعه کنید
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش