مسئول آموزش


 • اکرم سلیمانی
  • وظایف:
   • نياز سنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مركز
   • بررسي و انتخاب موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد نياز در فرايند آموزش
   • بررسي مسايل و مشكلات آموزشي و ارائه راه كارهاي مناسب براي انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
   • نظارت و ارزشيابي فرايندهاي آموزشي، تعيين ميزان حصول به اهداف آموزشي و محاسبه نرخ كارايي و اثربخشي برنامه هاي آموزشي برگزار شده
   • پيشنهاد پاداش ويژه در جهت ايجاد انگيزه هاي لازم براي فعاليت هاي ارزنده در فرايند آموزش به مسئول آموزش توسط هريك از همكاران مركز
   • شناسايي، ارزيابي و تهيه امكانات و تجهيزات، انتخاب اساتيد و موسسات مجاز آموزشي و پيش بيني اعتبارات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي
   • تهيه شناسنامه آموزشي (ترجيحا الكترونيكي) براي كليه كاركنان آموزش در مركز، ثبت و نگهداري كليه اطلاعات پرسنل در خصوص آموزش با استفاده از سيستم نرم افزاري ثبت و نگهداري نمايد..
   • مديريت طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي كه در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك مركز صورت مي گيرد و شامل تبيين اهداف و طراحي برنامه آموزشي و تعيين توان مندي هاي مورد نياز جهت جذب و استخدام نيروي انساني مورد نياز در كليه رشته هاي شغلي
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید