مسئول پژوهش


  • دكتر مهديه دياني
   • وظایف:
    • انتصاب مسئولین واحد های کمیته
    • گزارش عملکرد کمیته به هیات مدیره انجمن
    • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کمیته
    • صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای پژوهشی
    • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
    • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
    وی با حكم مدير مركز براي مدت 2 سال منصوب مي شود.

     

    تبصره: انتخاب مجدد مدیر بنا به پيشنهاد مجدد مدیر مرکز صورت می گیرد

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید