پژوهش و توسعه» تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

طرح های تحقیقاتی : تا كنون حدود 150 طرح تحقيقاتي توسط كميته پژوهش مورد تاييد قرار گرفته است كه از اين ميان تنها طي سال 1396 تعداد 26 طرح تحقیقاتی در مقاطع مختلف تحصیلی شامل: 9 مورد پایان نامه دکتری، 15 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد و 2 مورد طرح تحقیقاتی را ارزیابی نموده و درحال اجرا می‌باشد.

این کمیته از تمامی طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با سرطان استقبال نموده و اولويت خود را به طرح‌هاي كاربردي معطوف داشته است. همچنین در مواردي كه طرح هاي پيشنهادي منطبق با سياست هاي مركز شامل: بهبود و ارتقا کیفیت درمان و منفعت براي بيماران باشد، حمايت مالي نيز صورت مي پذيرد.

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید