معرفی» برنامه پزشكان

برنامه پزشکان

لطفا برای مشاهده برنامه پزشکان بر روی ایام هفته کلیک کنید.
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
18:30 الی 19:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی شنبه
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر همایی 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
14:00 الی 18:00 مشاور و روانشناس خانم طالبیان 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
16:00 الی 19:30 دندانپزشک خانم دکتر جوان 9:00 الی 10:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
18:00 الی 19:00 مامایی خانم فاضلی 10:30 الی 14:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 10:30 الی 14:00 متخصص بیهوشی آقای دکتر طبسی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 9:30 الی 13:00 مشاور و روانشناس خانم نوفرستی
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی یکشنبه
15:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقاي دکتر نوفرستی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سیلانیان طوسی 9:30الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرفی آقای دکتر سنایی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
17:00 الی 19:00 مامایی خانم جمالی نژاد 10:00 الی 12:00 فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی آقای دکتر محسنی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
____ ____ _____ 8:30 الی 13:00 متخصص راديوتراژي آنكولو‍ژي خانم دكتر دياني
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ 10:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 10:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی خانم دکتر طیرانی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 7:30 الی 12:00 مشاور تغذیه خانم احمدی حسینی
ـــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 8:00 الی 13:30 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
18:30 الی 19:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی دوشنبه
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
15:00 الی 16:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تقی زاده 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تاجی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
17:00 الی 19:00 مامایی یک هفته در میان
 خانم فاضلی/ خانم جمالی نژاد
7:30 الی 9:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 9:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ 10:00 الی 12:00 فوق تخصص روانپزشکی آقای دکتر فراحتی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 9:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی خانم دکتر طیرانی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 8:00 الی 13:30 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده
ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی سه شنبه
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
17:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی 9:30الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تاجی
15:30 الی 18:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر نوفرستی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژِی آقای دکتر سیلانیان طوسی 9:00 الی 11:00 فوق تخصص جراحی آنکولوژی زنان خانم دکتر سعید
18:30 الی 19:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر زاهد انارکی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 9:30 الی 11:30 دندانپزشک خانم دکتر جوان
17:00 الی 19:00 مامایی خانم جمالی نژاد 8:30 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
14:00 الی 18:00 مشاور و روانشناس خانم قهرمان زاده 8:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی آقای دکتر تولیت
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 9:00 الی 13:00 مشاور و روانشناس خانم نوفرستی
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر پرتویی چهارشنبه
15:00 الی 16:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر تقی زاده 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر ورشویی
16:00 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر همایی 10:00الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر امیرآبادی
18:00 الی 19:00 مامایی خانم فاضلی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی
16:00 الی 20:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر دیانی
13:30 الی 19:00 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 9:30 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی خانم دکتر میرصدرایی
ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 7:30 الی 9:30 متخصص رادیولوژی اینترونشن آقای دکتر فانی
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ 8:30 الی 12:00 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر زردادی
ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 8:30 الی 12:00 متخصص بیهوشی آقای دکتر رادفر
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 8:00 الی 13:30 مشاور و روانشناس خانم طالبیان
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
ساعت تخصص عصر ساعت تخصص صبح ایام هفته
13:00 الی 16:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر مخدومی 9:00 الی 12:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سعیدی پنج شنبه
15:30 الی 17:30 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر نوفرستی 8:30 الی 13:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی
15:30 الی 18:00 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی آقای دکتر سیلانیان طوسی 8:30 الی 10:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر حیاتبخش
16:00 الی 18:00 متخصص رادیولوژی سونوگرافی آقای دکتر سنایی 11:00 الی 13:30 فوق تخصص گوارش و کبد آقای دکتر سلطانی
13:30 الی 1900 پزشک عمومی خانم دکتر ابراهیمیان 8:30 الی 13:30 متخصص بیهوشی آقای دکتر رادفر
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 8:45 مامایی خانم فاضلی
ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 9:00 الی 12:00 مامایی خانم جمالی نژاد
ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ 8:00 الی 13:30 مشاور و روانشناس خانم طالبیان
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 8:00 الی 13:30 پزشک عمومی خانم دکتر مهدویان
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید