راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: از ساعت 7:00 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 20:30
شیفت صبح: از ساعت 7:30 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 13:30 الی 19:30
آزمایشات ناشتایی: از ساعت 7:30 الی 11:30
آزمایشات غیر ناشتایی: از ساعت 07:30 الی 19:00
از ساعت 7:30 الی 19:30
ساعت متخصص بیهوشی ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
10:30 الی 14:00 آقای دکتر طبسی 10:30 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی شنبه
10:30 الی 14:00 خانم دکتر طیرانی 1:30 الی 14:00 آقای دکتر حیاتبخش یکشنبه
09:00 الی 12:00 خانم دکتر طیرانی 09:00 الی 12:00 آقای دکتر سلطانی دوشنبه
08:30 الی 12:00 آقای دکتر تولیت 08:30 الی 12:00 آقای دکتر حیاتبخش سه شنبه
08:30 الی 12:00 آقای دکتر رادفر 08:30 الی 12:00 آقای دکتر زردادی چهارشنبه
08:00 الی 10:30 آقای دکتر رادفر 08:00 الی 10:30 آقای دکتر حیاتبخش پنج شنبه
11:00 الی 14:00 آقای دکتر رادفر 11:00 الی 14:00 آقای دکتر سلطانی
  ساعت
ماموگرافی از ساعت 8:00 الی 19:30
رادیولوژی از ساعت 8:00 الی 19:30
سونوگرافی صبح: از ساعت 8:15 الی 10:15 (نوبت دهی به صورت حضوری)
سونوگرافی عصر: از ساعت 16:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت تلفنی نیز صورت می گیرد)
سی تی اسکن از ساعت 8:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت حضوری)
ام آر آي ساعت كاري از 07:30 الي 24:00
عصر صبح صبح ــــــ
17:30 الی 19:30 09:00 الی 12:00 08:00 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی خانم جمالی نژاد خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد خانم جمالی نزاد خانم فاضلی یکشنبه
یک هفته درمیان
خانم جمالی نژاد/ خانم فاضلی
خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم جمالی نژاد خانم جمالی نژاد خانم فاضلی سه شنبه
خانم فاضلی خانم جمالی نژاد خانم فاضلی چهارشنبه
---- خانم جمالی نژاد خانم فاضلی پنج شنبه
سه شنبه شنبه ایام هفته
09:30 الی 11:30 16:00 الی 19:30 خانم دکتر جوان
روزهای یکشنبه: از ساعت 07:30 الی 12:00
لطفا برای گرفتن نوبت با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
برای گرفتن وقت قبلی مشاوره از ساعت 8:00 الی 14:30 با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
سه شنبه
14:00 الی 00: 18
دوشنبه
08:00 الی 13:30
یکشنبه
08:00 الی 13:30
خانم قهرمان زاده
پنج شنبه
08:00 الی 13:30
چهارشنبه
08:00 الی 13:30
شنبه
14:00 الی 18:00
خانم طالبیان
ـــــــ سه شنبه
09:00 الی 13:00
شنبه
09:00 الی 13:00
خانم نوفرستی
شیفت صبح: از ساعت 7:30 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 13:30 الی 19:30
شیفت صبح: از ساعت 9:00 الی 13:30
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 19:30
شیفت صبح: از ساعت 8:30 الی 13:00
شیفت عصر: از ساعت 14:00 الی 19:30(روزهای پنجشنبه تا ساعت 16)

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید