مسئول آموزش

حجت خليلي (PhD سلولي و مولكولي)

 

شماره تماس:

پست الکترونیکی:

كليه وظايف مسئول واحد آموزش زير نظر مدير دپارتمان آموزش و پژوهش انجام مي گيرد و مسئول آموزش موظف به ارائه گزارشات منظم در مورد كليه امور محوله به مدير دپارتمان مي باشد.

 

  • وظایف:

 
آموزش بیماران
آموزش پرسنل
آموزش ترویجی
غربالگری و پیشگیری
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید