آموزش کارکنان

آموزش عامل كليدي در توسعه محسوب مي شود كه چنانچه به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود، مي تواند باعث افزايش كارايي و اثربخشي سازمان شود.
اهداف كلي اين آموزش شامل:

  • توسعه آگاهي هاي عمومي پرسنل
  • فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي بحث و تبادل نظر گروهي
  • ايجاد زمينه ارايه خدمات صحيح، سريع و مطلوب به ارباب رجوع
  • رشد فضايل اخلاقي، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني كاركنان
  • بالا بردن سطح دانش و آگاهي عمومي و مهارت هاي پرسنل شاغل در مركز
  • توان مندسازي مديران، كارشناسان و كاركنان در زمينه هاي بهبود وظايف محوله
  • به روز كردن و يكنواخت نمودن آگاهي ها و قابليت هاي متناسب با الزامات شغلي
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید